- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

เทศบาลตำบลหลักเมือง
  ติดต่อประสานงาน เทศบาลตำบลหลักเมือง  
            << สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ที่อยู่ 359 หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ >>  
  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000  
  หมายเลขติดต่อสำนักงาน (1) 032-334682  
  หมายเลขติดต่อสำนักงาน (2) 032-334683  
  หมายเลขติดต่อสำนักงาน (3) 032-334684  
  เครื่องกระจายเสียงไร้สาย (โฟนอิน) 032-334685  
  กองคลัง (เบอร์ติดต่อโดยตรง) 032-33468ุ6  
  แฟกซ์ (ห้องสำนักปลัด) 032-334687  
  แฟกซ์ (ห้องกองการศึกษา) 032-334688  
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 032-325260  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลักเมือง 032-321184  
  งานทะเบียนและบัตร ทต.หลักเมือง 032-327157  
                                        << ติดต่อส่วนราชการ >>  
  ห้องนายกเทศมนตรี  111  
  ห้องรองนายกเทศมนตรี 1 102  
  ห้องรองนายกเทศมนตรี 2 103  
  ห้องปลัดเทศบาล 104  
  รองปลัดเทศบาล 115  
  ผอ.กองคลัง 114  
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 122  
  ผอ.กองการศึกษา 121  
  ผอ.กองช่าง 115  
  กองคลัง 123  
  กองช่าง 108  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 109  
  กองการศึกษา 124  
  งานพัฒนาชุมชน 119  
  ประชาสัมพันธ์ 101  
  สำนักปลัดเทศบาล 106