- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
        นายสินาด รุ่งจรูญ
       นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหลักเมือง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
  บัญชีประเมินราคาที่ดิน ประจำปี 2562
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
  คู่มือกองช่าง
  คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
  คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท ในด้านต่างๆ
  คู่มือการปฏิบัตงานธุรการ
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

เทศบาลตำบลหลักเมือง
  ติดต่อประสานงาน เทศบาลตำบลหลักเมือง  
            << สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ที่อยู่ 359 หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ >>  
  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000  
  หมายเลขติดต่อสำนักงาน (1) 032-334682  
  หมายเลขติดต่อสำนักงาน (2) 032-334683  
  หมายเลขติดต่อสำนักงาน (3) 032-334684  
  เครื่องกระจายเสียงไร้สาย (โฟนอิน) 032-334685  
  กองคลัง (เบอร์ติดต่อโดยตรง) 032-33468ุ6  
  แฟกซ์ (ห้องสำนักปลัด) 032-334687  
  แฟกซ์ (ห้องกองการศึกษา) 032-334688  
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 032-325260  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลักเมือง 032-321184  
  งานทะเบียนและบัตร ทต.หลักเมือง 032-327157  
                                        << ติดต่อส่วนราชการ >>  
  ห้องนายกเทศมนตรี  111  
  ห้องรองนายกเทศมนตรี 1 102  
  ห้องรองนายกเทศมนตรี 2 103  
  ห้องปลัดเทศบาล 104  
  รองปลัดเทศบาล 115  
  ผอ.กองคลัง 114  
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 122  
  ผอ.กองการศึกษา 121  
  ผอ.กองช่าง 115  
  กองคลัง 123  
  กองช่าง 108  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 109  
  กองการศึกษา 124  
  งานพัฒนาชุมชน 119  
  ประชาสัมพันธ์ 101  
  สำนักปลัดเทศบาล 106