- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
        นายสินาด รุ่งจรูญ
       นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหลักเมือง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
  บัญชีประเมินราคาที่ดิน ประจำปี 2562
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
  คู่มือกองช่าง
  คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
  คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท ในด้านต่างๆ
  คู่มือการปฏิบัตงานธุรการ
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

  การลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 3 ตำบลพงสวาย
    17 พ.ค. 2564 เวลา 18:50 น.
  การลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าอาวาสวัดบางลี่เจริญธรรม
    17 พ.ค. 2564 เวลา 18:41 น.
  ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ม.3 โคกหม้อ
    17 พ.ค. 2564 เวลา 18:39 น.
  พิธีติดแผ่นป้ายศิลาฤกษ์ติดผนังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง
    17 พ.ค. 2564 เวลา 18:33 น.
  เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบผ้าอ้อม
    17 พ.ค. 2564 เวลา 18:25 น.
  กองสาธารณสุขฯจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
    17 พ.ค. 2564 เวลา 18:08 น.
  กิจกรรม เนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2564
    17 พ.ค. 2564 เวลา 18:07 น.
  อำเภอฯออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล
    17 พ.ค. 2564 เวลา 18:05 น.
  การลงพื้นที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อม อสม.
    17 พ.ค. 2564 เวลา 18:04 น.
  การลงพื้นที่ตรวจตลาดนัด เบิรด์คลองถมติดตามเรื่องมาตรการโควิด-19
    17 พ.ค. 2564 เวลา 18:02 น.
  พิธีเปิดการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
    17 พ.ค. 2564 เวลา 18:00 น.
  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
    17 พ.ค. 2564 เวลา 17:58 น.
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล
    16 เม.ย. 2564 เวลา 17:08 น.
  ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง(อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
    29 มี.ค. 2564 เวลา 16:08 น.
  การอบรม กปน. เขตที่ 2 ตำบลพงสวาย วันที่ 23 มีนาคม 2564
    25 มี.ค. 2564 เวลา 11:21 น.
  การอบรม กปน. เขตที่ 1 ตำบลโคกหม้อ วันที่ 22 มีนาคม 2564
    25 มี.ค. 2564 เวลา 11:12 น.
  การตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการเลือกตั้ง ทต.หลักเมือง
    25 มี.ค. 2564 เวลา 11:10 น.
  การรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 28 มี.ค.64
    15 มี.ค. 2564 เวลา 18:07 น.
  การรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564
    15 มี.ค. 2564 เวลา 18:04 น.
  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 9 มีนาคม 2564
    15 มี.ค. 2564 เวลา 18:02 น.
  การรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564
    15 มี.ค. 2564 เวลา 18:01 น.
  การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
    15 มี.ค. 2564 เวลา 17:59 น.
  การรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ " เขตตำบลโคกหม้อ
    15 มี.ค. 2564 เวลา 17:57 น.
  การรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ " เขตตำบลพงสวาย
    15 มี.ค. 2564 เวลา 17:56 น.
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันที่ 2 มีนาคม 2564
    15 มี.ค. 2564 เวลา 17:55 น.
  โรงเรียนเทศบาลหลักเมืองจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
    15 มี.ค. 2564 เวลา 17:54 น.
  อบจ.ราชบุรี ขุดลอกคลองเขต ต.โคกหม้อและต.พงสวาย
    15 มี.ค. 2564 เวลา 17:51 น.
  การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ผู้พิการ จำนวน 2 ราย
    15 มี.ค. 2564 เวลา 17:42 น.
  การลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน ตำบลโคกหม้อ และตำบลพงสวาย
    15 มี.ค. 2564 เวลา 17:41 น.
  พิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
    15 มี.ค. 2564 เวลา 17:31 น.
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้/ผู้พิการ หมู่ที่ 4 ต. โคกหม้อ
    15 มี.ค. 2564 เวลา 17:29 น.
  การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
    8 ก.พ. 2564 เวลา 16:52 น.
  การอบรมให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
    8 ก.พ. 2564 เวลา 16:49 น.
  การประชุมอบรมให้ความแก่ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น
    8 ก.พ. 2564 เวลา 16:48 น.
  การตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องสุนัข ม.6 ต.พงสวายและแจกแอลกอฮอล์เจล
    8 ก.พ. 2564 เวลา 16:46 น.
  การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดราชบุรี
    8 ก.พ. 2564 เวลา 16:44 น.
  ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดให้บ้านผู้ป่วยติดเตียง ต.โคกหม้อ
    8 ก.พ. 2564 เวลา 16:42 น.
  โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง แจกนมโรงเรียน ค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง
    8 ก.พ. 2564 เวลา 16:39 น.
  การตรวจประเมินผลงาน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564
    8 ก.พ. 2564 เวลา 16:30 น.
  อบจ.ราชบุรี มอบวัสดุอปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19แก่จุดตรวจ
    8 ก.พ. 2564 เวลา 15:52 น.
  บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มอบห้องสุขาสำเร็จรูปให้กับจุดตรวจ
    8 ก.พ. 2564 เวลา 15:46 น.
  การลงพื้นที่แจกวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19
    8 ก.พ. 2564 เวลา 15:42 น.
  การลงพื้นที่แจกชุดวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19
    8 ก.พ. 2564 เวลา 15:38 น.
  เปิดจุดตรวจ/จุดคัดกรองบนเส้นทางรองสายถนนทางหลวงชนบทหมายเลข รบ1004
    8 ก.พ. 2564 เวลา 15:34 น.
  การตรวจคัดกรองเบื้องต้นผู้เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในเขตพื้นที่
    8 ก.พ. 2564 เวลา 15:31 น.
  การออกดำเนินการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตพื้นที่
    8 ก.พ. 2564 เวลา 15:27 น.
  ร่วมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
    8 ก.พ. 2564 เวลา 15:25 น.
  คณะครูโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ออกแจกแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียน
    8 ก.พ. 2564 เวลา 15:23 น.
  การลงพื้นที่ชี้แจงมาตรการโควิด-19 ให้กับสถานประกอบการ ร้านค้า
    8 ก.พ. 2564 เวลา 15:22 น.
  การมอบอุปกรณ์กีฬาและประชุมแนวทางป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
    8 ก.พ. 2564 เวลา 15:19 น.
  ลงพื้นที่ติดตามให้ความรู้เรื่อง covid-19 และตรวจคัดกรองเบื้องต้น
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 19:01 น.
  การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 9 และ 6 ตำบลพงสวาย
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:55 น.
  ลงพื้นที่ ตรวจตลาดนัดเบิร์ดคลองถม มาตรการป้องกันโควิด-19
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:51 น.
  ลงพื้นที่สอบสวนโรคมือเท้าปากที่ ศพด.หลักเมือง
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:39 น.
  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว หมู่ 4 ต.โคกหม้อ
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:36 น.
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:34 น.
  ลงพื้นที่และนำเครื่องสูบน้ำพญานาค​ มาติดตั้งที่​ ม.3​ ต.โคกหม้อ​
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:29 น.
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบโรคพิษสุนัขบ้า
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:25 น.
  อบต.ทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทัศนศึกษาดูงาน ทต.หลักเมือง
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:22 น.
  โรงเรียนเทศบาลหลักเมืองเยี่ยมชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา 9 แขนง
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:18 น.
  โครงการ/กิจกรรมในวันที่ 5ธันวาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลหลักเมือง
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:12 น.
  กองสาธารณสุขฯ ตรวจเยี่ยมประเมินผู้สูงอายุเขตตำบลพงสวาย
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:10 น.
  ให้ความรู้เรื่องโรคRSVแก่ผู้ปกครอง และคุณครู ร.ร.เทศบาลหลักเมือง
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:06 น.
  ตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องสุนัขก่อเหตุรำคาญในหมู่บ้าน
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:03 น.
  งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2563
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 18:00 น.
  กิจกรรมกฐินปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 17:57 น.
  การประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หมู่ 7 พงสวาย
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 17:55 น.
  กรมชลประทานสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างโรงสูบน้ำถาวรบริเวณ ม.3 พงสวาย
    28 ธ.ค. 2563 เวลา 17:52 น.
  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ
    19 ต.ค. 2563 เวลา 10:10 น.
  พิธีวางพวงมาลา วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
    19 ต.ค. 2563 เวลา 09:59 น.
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ วันที่ 13 ตุลาคม 2563
    19 ต.ค. 2563 เวลา 09:51 น.
  กิจกรรมกฐินปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    19 ต.ค. 2563 เวลา 09:43 น.
  การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหลักเมืิอง
    16 ต.ค. 2563 เวลา 15:52 น.
  กิจกรรมกฐินปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    16 ต.ค. 2563 เวลา 15:48 น.
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี 2563
    16 ต.ค. 2563 เวลา 15:46 น.
  รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563
    16 ต.ค. 2563 เวลา 15:43 น.
  ประชุมพนักงานเทศบาลและงานมุทิตาจิตผู้ที่เกษียณอายุราชการ
    16 ต.ค. 2563 เวลา 15:36 น.
  คณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชน ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
    16 ต.ค. 2563 เวลา 15:34 น.
  ตรวจสอบร้านอาหารตามสั่ง ร้านควันฟืน ริมถนนเพชรเกษมสายเก่า
    16 ต.ค. 2563 เวลา 15:30 น.
  การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.หลักเมือง
    16 ต.ค. 2563 เวลา 15:28 น.
  การจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง
    14 ต.ค. 2563 เวลา 12:10 น.
  รพ.สต.โคกหม้อ ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
    22 ก.ย. 2563 เวลา 17:07 น.
  การแข่งขันเดิน-วิ่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อสุขภาพ
    22 ก.ย. 2563 เวลา 17:04 น.
  ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการ"ทหารช่างช่วยชาวบ้าน"
    22 ก.ย. 2563 เวลา 17:02 น.
  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
    22 ก.ย. 2563 เวลา 17:00 น.
  การรับมอบที่ดิน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
    22 ก.ย. 2563 เวลา 16:51 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
    22 ก.ย. 2563 เวลา 16:48 น.
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
    22 ก.ย. 2563 เวลา 16:43 น.
  การประชุมสรุปผลในโครงการจังหวัดสะอาด ประจำปี 2563
    22 ก.ย. 2563 เวลา 16:38 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
    22 ก.ย. 2563 เวลา 16:34 น.
  การสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ
    22 ก.ย. 2563 เวลา 16:22 น.
  งานป้องกันฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัย
    22 ก.ย. 2563 เวลา 16:18 น.
  รพ.สต.โคกหม้อ ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.1-6 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
    22 ก.ย. 2563 เวลา 16:14 น.
  งานป้องกันฯ ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับห้างบิ๊กซี
    22 ก.ย. 2563 เวลา 16:11 น.
  การเดินรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก
    22 ก.ย. 2563 เวลา 16:08 น.
  โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ
    22 ก.ย. 2563 เวลา 16:05 น.
  ลงพื้นที่สำรวจในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านชุมขน หมู่ที่ 3 พงสวาย
    17 ส.ค. 2563 เวลา 10:04 น.
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
    17 ส.ค. 2563 เวลา 10:01 น.
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
    17 ส.ค. 2563 เวลา 09:56 น.
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
    17 ส.ค. 2563 เวลา 09:53 น.
  การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
    17 ส.ค. 2563 เวลา 09:50 น.
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
    3 ส.ค. 2563 เวลา 12:17 น.
  ชุมชนวัดพญาไม้ ทำกิจกรรมจิตอาสา
    3 ส.ค. 2563 เวลา 12:07 น.
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 28 ก.ค.63
    3 ส.ค. 2563 เวลา 12:02 น.
  การลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน คร้งที่ 2
    3 ส.ค. 2563 เวลา 11:57 น.
  ร่วมตรวจสอบเหตุคนเร่ร่อนในเขตพื้นที่ตำบลโคกหม้อ
    3 ส.ค. 2563 เวลา 11:54 น.
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน
    3 ส.ค. 2563 เวลา 11:50 น.
  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563
    3 ส.ค. 2563 เวลา 11:30 น.
  สถจ.ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
    3 ส.ค. 2563 เวลา 11:02 น.
  พิธีแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 200 ชุด
    3 ส.ค. 2563 เวลา 11:00 น.
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
    3 ส.ค. 2563 เวลา 10:54 น.
  การระดมพุ่มเงินในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 63
    3 ส.ค. 2563 เวลา 10:49 น.
  โครงการรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
    3 ส.ค. 2563 เวลา 10:42 น.
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    3 ส.ค. 2563 เวลา 10:39 น.
  ประกาศ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
    3 ส.ค. 2563 เวลา 10:35 น.
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
    3 ส.ค. 2563 เวลา 10:26 น.
  การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563
    3 ส.ค. 2563 เวลา 10:24 น.
  กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2563
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:38 น.
  สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ)
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:36 น.
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:33 น.
  งานป้องกันฯและกองช่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:18 น.
  การนำเสนอโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นผ่านระบบ โปรแกรม Zoom
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:16 น.
  การลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคลองขุดลัด หมู่ที่ 2 ต.โคกหม้อ
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:11 น.
  ตรวจการขุดลอกคลองขุดลัด หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ (ตลาดนัดเบิร์ดคลองถม)
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:09 น.
  การมอบถุงยังชีพ ณ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
    21 พ.ค. 2563 เวลา 16:18 น.
  โครงการปลูกผักปลอดภัย ร่วมแรงร่วมใจ ปลอดภัยโควิด
    21 พ.ค. 2563 เวลา 16:12 น.
  โครงการอาหารและอาหารเสริม(นม) เพื่อน้องเทศบาลตำบลหลักเมือง
    21 พ.ค. 2563 เวลา 16:09 น.
  พิธีปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือภัยจากไวรัสโคโรน่า2019
    21 พ.ค. 2563 เวลา 16:03 น.
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)
    21 พ.ค. 2563 เวลา 15:58 น.
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)
    21 พ.ค. 2563 เวลา 15:55 น.
  การประชุมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019
    21 พ.ค. 2563 เวลา 15:52 น.
  การตั้งจุดตรวจบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และใต้สะพาน ค.2
    21 พ.ค. 2563 เวลา 15:48 น.
  พิธีปล่อยแถวตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:54 น.
  การกำจัดวัชพืช บริเวณคลองขุดลัด หมู่ที่ 7 และ 8 ตำบลพงสวาย
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:29 น.
  พิธีมอบสิ่งของให้ศูนย์ช่วยเหลือและมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:22 น.
  งานป้องกันฯและอปพร. ตรวจร้านค้า ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:18 น.
  วัดโคกหม้อเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:13 น.
  หน่วยเคลื่อนที่ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อโรคในเขตพื้นที
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:07 น.
  กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบและสร้างความเข้าใจกับประชาชน
    8 เม.ย. 2563 เวลา 19:16 น.
  การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการในพื้นที่ เรื่อง covid-19
    8 เม.ย. 2563 เวลา 19:06 น.
  กองสาธารณสุขฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่ใช้เจลล้างมือ และการวัดไข้
    8 เม.ย. 2563 เวลา 18:50 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    8 เม.ย. 2563 เวลา 18:43 น.
  โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
    8 เม.ย. 2563 เวลา 18:29 น.
  ลงพื้นที่ตรวจสอบ มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน เหตุวาตภัย
    8 เม.ย. 2563 เวลา 18:18 น.
  การให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)
    8 เม.ย. 2563 เวลา 18:13 น.
  ลงพื้นที่ ตรวจสอบคลอง และลำรางสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่
    8 เม.ย. 2563 เวลา 17:59 น.
  นายอำเภอเมืองราชบุรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
    8 เม.ย. 2563 เวลา 17:49 น.
  ประชุมประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ กรณีท่อระบายน้ำอุดตัน
    8 เม.ย. 2563 เวลา 17:45 น.
  ทต.หลักเมือง ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองราชบุรี จัดทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)
    8 เม.ย. 2563 เวลา 17:37 น.
  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:54 น.
  การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:48 น.
  การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 4 ตำบลพงสวาย
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:43 น.
  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจำปี 2563
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:33 น.
  การประชุมเตรียมความพร้อมความปลอดภัยและภัยสาธารณะ ณ ห้างบิ๊กซี
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:25 น.
  โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายทั่วไป
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:17 น.
  ปลัดเทศบาล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลเมืองท่าผา
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:00 น.
  โครงการเชิดชูผู้สูงวัย วัยเกินร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    25 ก.พ. 2563 เวลา 16:52 น.
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยม เทศบาลตำบลหลักเมือง
    25 ก.พ. 2563 เวลา 16:46 น.
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    25 ก.พ. 2563 เวลา 16:42 น.
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2563
    25 ก.พ. 2563 เวลา 16:36 น.
  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:49 น.
  การตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี2563
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:45 น.
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:33 น.
  การตั้งจุดตรวจรถบรรทุก ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:27 น.
  พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ วันที่ 5 ธันวาคม 62
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:17 น.
  การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และส่วนราชการต่างๆ
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:09 น.
  งานป้องกันฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการระงับอัคคีภัย ให้กับ รพ.ปากท่อ
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:04 น.
  งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:01 น.
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562
    9 ม.ค. 2563 เวลา 17:58 น.
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:37 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2562
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:34 น.
  กิจกรรมกฐินปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:31 น.
  ร่วมพิธีฯ วางพวงมาลา วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:25 น.
  การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระบบ SOS แอพพลิเคชั่น คอลเซ็นเตอร์
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:21 น.
  กิจกรรมกฐินปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:15 น.
  กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:12 น.
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)
    8 ต.ค. 2562 เวลา 18:12 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2562
    8 ต.ค. 2562 เวลา 18:01 น.
  บริษัทฮอนด้าราชบุรี(วัวกระทิง) ร่วมมอบสิ่่งของช่วยเหลือผู้สูงอายุ
    8 ต.ค. 2562 เวลา 17:58 น.
  ร่วมคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี
    8 ต.ค. 2562 เวลา 17:53 น.
  ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยเหลือประชาชน
    8 ต.ค. 2562 เวลา 17:49 น.
  ต้อนรับ เทศบาลตำบลหอมศีล จังหวัดฉะเชิงเทรา
    20 ก.ย. 2562 เวลา 14:21 น.
  ต้อนรับ ทต.มหาพราหมณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
    20 ก.ย. 2562 เวลา 14:15 น.
  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
    20 ก.ย. 2562 เวลา 14:08 น.
  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
    20 ก.ย. 2562 เวลา 14:05 น.
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง
    20 ก.ย. 2562 เวลา 13:57 น.
  โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
    20 ก.ย. 2562 เวลา 10:59 น.
  โครงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2562
    20 ก.ย. 2562 เวลา 10:57 น.
  โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร ประจำปี 2562
    20 ก.ย. 2562 เวลา 10:54 น.
  พิธีเปิดกิจกรรมสาธิตการระงับอัคคีภัยในโรงเรียนเทศบาล ประจำปี 2562
    17 ก.ย. 2562 เวลา 17:35 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    17 ก.ย. 2562 เวลา 17:26 น.
  กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปี2562
    14 ส.ค. 2562 เวลา 19:12 น.
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
    14 ส.ค. 2562 เวลา 18:58 น.
  ร่วมรับเสด็จ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
    14 ส.ค. 2562 เวลา 18:50 น.
  โครงการคนเทศบาลรักษ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
    14 ส.ค. 2562 เวลา 18:36 น.
  ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    14 ส.ค. 2562 เวลา 18:25 น.
  ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
    14 ส.ค. 2562 เวลา 18:09 น.
  การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
    14 ส.ค. 2562 เวลา 17:58 น.
  งานพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:28 น.
  ประชุมการจัดงาน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:24 น.
  โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ร่วมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ปี 62
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:21 น.
  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:18 น.
  การลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี62
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:13 น.
  การลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 62
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:04 น.
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:01 น.
  พิธียกศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่(ศาลตายาย)
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:51 น.
  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:48 น.
  การประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกหม้อ
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:44 น.
  การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ในเขตพื้นที่ตำบลโคกหม้อและตำบลพงสวาย
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:34 น.
  ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:29 น.
  โครงการแข่งขันกีฬา เด็กเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2562
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:19 น.
  พิธีรื้อถอนศาลโดยมีการเชิญครูพราหมณ์มาทำพิธี และตรวจสอบพื้นที่
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:09 น.
  โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    21 มิ.ย. 2562 เวลา 11:57 น.
  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 19:01 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:49 น.
  เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการและผู้สูงอายุ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:41 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:36 น.
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองราชบุรี
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:16 น.
  พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:13 น.
  พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:59 น.
  งานรักษาความสงบ ตั้งจุดตรวจรถบรรทุก
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:51 น.
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และ รร.ผู้สูงอายุ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:38 น.
  พิธีรื้อถอนศาลตายาย ที่ชำรุด ณ เทศบาลตำบลหลักเมือง(หลังเก่า)
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:26 น.
  งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจท่อระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชน
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:22 น.
  งานทะเบียนราษฎร เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:14 น.
  กองสาธารณสุขลงพื้นที่ทำหมันสุนัข-แมว เขตตำบลโคกหม้อ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:12 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 16:36 น.
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 16:31 น.
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
    3 พ.ค. 2562 เวลา 11:35 น.
  ลงพื้นที่ตรวจเครื่องสูบน้ำ พื้นที่คลองขุดลัด หมู่ที่ 7 ต.พงสวาย
    3 พ.ค. 2562 เวลา 11:28 น.
  รับมอบโฉนดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา
    3 พ.ค. 2562 เวลา 11:25 น.
  วันเทศบาล ประจำปี 2562
    3 พ.ค. 2562 เวลา 11:19 น.
  เข้าดำเนินการขุดลอกลำคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย
    3 พ.ค. 2562 เวลา 11:14 น.
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 8 ต.พงสวาย
    3 พ.ค. 2562 เวลา 10:44 น.
  หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ คลองเตย และหนองกลาย หมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย
    3 พ.ค. 2562 เวลา 10:40 น.
  งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562
    2 พ.ค. 2562 เวลา 19:02 น.
  พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี62
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:59 น.
  พิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 62
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:56 น.
  ต้อนรับขบวนเชิญน้ำอภิเษก จากสระโกสินารายณ์ อำภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:53 น.
  การรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2562
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:44 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:40 น.
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:34 น.
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:25 น.
  พิธีปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:19 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:14 น.
  อบรมเจ้าพนักงานประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ต.โคกหม้อและต.พงสวาย
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:01 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    2 พ.ค. 2562 เวลา 17:29 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    2 พ.ค. 2562 เวลา 17:26 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน อบต.ดงมะรุม จังหวัดลพบุรี
    2 พ.ค. 2562 เวลา 17:22 น.