- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

  กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2563
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:38 น.
  สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ)
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:36 น.
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:33 น.
  งานป้องกันฯและกองช่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:18 น.
  การนำเสนอโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นผ่านระบบ โปรแกรม Zoom
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:16 น.
  การลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคลองขุดลัด หมู่ที่ 2 ต.โคกหม้อ
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:11 น.
  ตรวจการขุดลอกคลองขุดลัด หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ (ตลาดนัดเบิร์ดคลองถม)
    11 มิ.ย. 2563 เวลา 15:09 น.
  การมอบถุงยังชีพ ณ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
    21 พ.ค. 2563 เวลา 16:18 น.
  โครงการปลูกผักปลอดภัย ร่วมแรงร่วมใจ ปลอดภัยโควิด
    21 พ.ค. 2563 เวลา 16:12 น.
  โครงการอาหารและอาหารเสริม(นม) เพื่อน้องเทศบาลตำบลหลักเมือง
    21 พ.ค. 2563 เวลา 16:09 น.
  พิธีปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือภัยจากไวรัสโคโรน่า2019
    21 พ.ค. 2563 เวลา 16:03 น.
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)
    21 พ.ค. 2563 เวลา 15:58 น.
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)
    21 พ.ค. 2563 เวลา 15:55 น.
  การประชุมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019
    21 พ.ค. 2563 เวลา 15:52 น.
  การตั้งจุดตรวจบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และใต้สะพาน ค.2
    21 พ.ค. 2563 เวลา 15:48 น.
  พิธีปล่อยแถวตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:54 น.
  การกำจัดวัชพืช บริเวณคลองขุดลัด หมู่ที่ 7 และ 8 ตำบลพงสวาย
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:29 น.
  พิธีมอบสิ่งของให้ศูนย์ช่วยเหลือและมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:22 น.
  งานป้องกันฯและอปพร. ตรวจร้านค้า ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:18 น.
  วัดโคกหม้อเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:13 น.
  หน่วยเคลื่อนที่ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อโรคในเขตพื้นที
    14 เม.ย. 2563 เวลา 15:07 น.
  กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบและสร้างความเข้าใจกับประชาชน
    8 เม.ย. 2563 เวลา 19:16 น.
  การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการในพื้นที่ เรื่อง covid-19
    8 เม.ย. 2563 เวลา 19:06 น.
  กองสาธารณสุขฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่ใช้เจลล้างมือ และการวัดไข้
    8 เม.ย. 2563 เวลา 18:50 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    8 เม.ย. 2563 เวลา 18:43 น.
  โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
    8 เม.ย. 2563 เวลา 18:29 น.
  ลงพื้นที่ตรวจสอบ มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน เหตุวาตภัย
    8 เม.ย. 2563 เวลา 18:18 น.
  การให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)
    8 เม.ย. 2563 เวลา 18:13 น.
  ลงพื้นที่ ตรวจสอบคลอง และลำรางสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่
    8 เม.ย. 2563 เวลา 17:59 น.
  นายอำเภอเมืองราชบุรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
    8 เม.ย. 2563 เวลา 17:49 น.
  ประชุมประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ กรณีท่อระบายน้ำอุดตัน
    8 เม.ย. 2563 เวลา 17:45 น.
  ทต.หลักเมือง ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองราชบุรี จัดทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)
    8 เม.ย. 2563 เวลา 17:37 น.
  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:54 น.
  การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:48 น.
  การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 4 ตำบลพงสวาย
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:43 น.
  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจำปี 2563
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:33 น.
  การประชุมเตรียมความพร้อมความปลอดภัยและภัยสาธารณะ ณ ห้างบิ๊กซี
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:25 น.
  โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายทั่วไป
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:17 น.
  ปลัดเทศบาล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลเมืองท่าผา
    25 ก.พ. 2563 เวลา 17:00 น.
  โครงการเชิดชูผู้สูงวัย วัยเกินร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    25 ก.พ. 2563 เวลา 16:52 น.
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยม เทศบาลตำบลหลักเมือง
    25 ก.พ. 2563 เวลา 16:46 น.
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    25 ก.พ. 2563 เวลา 16:42 น.
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2563
    25 ก.พ. 2563 เวลา 16:36 น.
  พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:49 น.
  การตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี2563
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:45 น.
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:33 น.
  การตั้งจุดตรวจรถบรรทุก ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:27 น.
  พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ วันที่ 5 ธันวาคม 62
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:17 น.
  การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และส่วนราชการต่างๆ
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:09 น.
  งานป้องกันฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการระงับอัคคีภัย ให้กับ รพ.ปากท่อ
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:04 น.
  งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562
    9 ม.ค. 2563 เวลา 18:01 น.
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562
    9 ม.ค. 2563 เวลา 17:58 น.
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:37 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2562
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:34 น.
  กิจกรรมกฐินปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:31 น.
  ร่วมพิธีฯ วางพวงมาลา วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:25 น.
  การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระบบ SOS แอพพลิเคชั่น คอลเซ็นเตอร์
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:21 น.
  กิจกรรมกฐินปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:15 น.
  กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562
    1 พ.ย. 2562 เวลา 16:12 น.
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)
    8 ต.ค. 2562 เวลา 18:12 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2562
    8 ต.ค. 2562 เวลา 18:01 น.
  บริษัทฮอนด้าราชบุรี(วัวกระทิง) ร่วมมอบสิ่่งของช่วยเหลือผู้สูงอายุ
    8 ต.ค. 2562 เวลา 17:58 น.
  ร่วมคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี
    8 ต.ค. 2562 เวลา 17:53 น.
  ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยเหลือประชาชน
    8 ต.ค. 2562 เวลา 17:49 น.
  ต้อนรับ เทศบาลตำบลหอมศีล จังหวัดฉะเชิงเทรา
    20 ก.ย. 2562 เวลา 14:21 น.
  ต้อนรับ ทต.มหาพราหมณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
    20 ก.ย. 2562 เวลา 14:15 น.
  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
    20 ก.ย. 2562 เวลา 14:08 น.
  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
    20 ก.ย. 2562 เวลา 14:05 น.
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง
    20 ก.ย. 2562 เวลา 13:57 น.
  โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
    20 ก.ย. 2562 เวลา 10:59 น.
  โครงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2562
    20 ก.ย. 2562 เวลา 10:57 น.
  โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร ประจำปี 2562
    20 ก.ย. 2562 เวลา 10:54 น.
  พิธีเปิดกิจกรรมสาธิตการระงับอัคคีภัยในโรงเรียนเทศบาล ประจำปี 2562
    17 ก.ย. 2562 เวลา 17:35 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    17 ก.ย. 2562 เวลา 17:26 น.
  กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปี2562
    14 ส.ค. 2562 เวลา 19:12 น.
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
    14 ส.ค. 2562 เวลา 18:58 น.
  ร่วมรับเสด็จ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
    14 ส.ค. 2562 เวลา 18:50 น.
  โครงการคนเทศบาลรักษ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
    14 ส.ค. 2562 เวลา 18:36 น.
  ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    14 ส.ค. 2562 เวลา 18:25 น.
  ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
    14 ส.ค. 2562 เวลา 18:09 น.
  การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
    14 ส.ค. 2562 เวลา 17:58 น.
  งานพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:28 น.
  ประชุมการจัดงาน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:24 น.
  โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ร่วมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ปี 62
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:21 น.
  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:18 น.
  การลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี62
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:13 น.
  การลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 62
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:04 น.
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
    25 ก.ค. 2562 เวลา 18:01 น.
  การลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 62
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:54 น.
  พิธียกศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่(ศาลตายาย)
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:51 น.
  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2562
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:48 น.
  การประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกหม้อ
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:44 น.
  การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ในเขตพื้นที่ตำบลโคกหม้อและตำบลพงสวาย
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:34 น.
  ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:29 น.
  โครงการแข่งขันกีฬา เด็กเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2562
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:19 น.
  พิธีรื้อถอนศาลโดยมีการเชิญครูพราหมณ์มาทำพิธี และตรวจสอบพื้นที่
    25 ก.ค. 2562 เวลา 17:09 น.
  โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    21 มิ.ย. 2562 เวลา 11:57 น.
  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 19:01 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:49 น.
  เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการและผู้สูงอายุ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:41 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:36 น.
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองราชบุรี
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:16 น.
  พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:13 น.
  พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:59 น.
  งานรักษาความสงบ ตั้งจุดตรวจรถบรรทุก
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:51 น.
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และ รร.ผู้สูงอายุ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:38 น.
  พิธีรื้อถอนศาลตายาย ที่ชำรุด ณ เทศบาลตำบลหลักเมือง(หลังเก่า)
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:26 น.
  งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจท่อระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชน
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:22 น.
  งานทะเบียนราษฎร เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:14 น.
  กองสาธารณสุขลงพื้นที่ทำหมันสุนัข-แมว เขตตำบลโคกหม้อ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:12 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 16:36 น.
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    20 มิ.ย. 2562 เวลา 16:31 น.
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
    3 พ.ค. 2562 เวลา 11:35 น.
  ลงพื้นที่ตรวจเครื่องสูบน้ำ พื้นที่คลองขุดลัด หมู่ที่ 7 ต.พงสวาย
    3 พ.ค. 2562 เวลา 11:28 น.
  รับมอบโฉนดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา
    3 พ.ค. 2562 เวลา 11:25 น.
  วันเทศบาล ประจำปี 2562
    3 พ.ค. 2562 เวลา 11:19 น.
  เข้าดำเนินการขุดลอกลำคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย
    3 พ.ค. 2562 เวลา 11:14 น.
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 8 ต.พงสวาย
    3 พ.ค. 2562 เวลา 10:44 น.
  หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ คลองเตย และหนองกลาย หมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย
    3 พ.ค. 2562 เวลา 10:40 น.
  งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562
    2 พ.ค. 2562 เวลา 19:02 น.
  พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี62
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:59 น.
  พิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 62
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:56 น.
  ต้อนรับขบวนเชิญน้ำอภิเษก จากสระโกสินารายณ์ อำภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:53 น.
  การรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2562
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:44 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:40 น.
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:34 น.
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:25 น.
  พิธีปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:19 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:14 น.
  อบรมเจ้าพนักงานประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ต.โคกหม้อและต.พงสวาย
    2 พ.ค. 2562 เวลา 18:01 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    2 พ.ค. 2562 เวลา 17:29 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    2 พ.ค. 2562 เวลา 17:26 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน อบต.ดงมะรุม จังหวัดลพบุรี
    2 พ.ค. 2562 เวลา 17:22 น.
  โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
    2 พ.ค. 2562 เวลา 17:12 น.
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562
    2 พ.ค. 2562 เวลา 17:08 น.
  โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562
    2 พ.ค. 2562 เวลา 16:57 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    2 พ.ค. 2562 เวลา 16:45 น.
  งานป้องกันฯและงานรักษาความสงบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชน
    2 พ.ค. 2562 เวลา 16:41 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4
    21 มี.ค. 2562 เวลา 16:03 น.
  การอบรมเจ้าพนักงานประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ต.โคกหม้อและต.พงสวาย
    21 มี.ค. 2562 เวลา 15:49 น.
  งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย
    21 มี.ค. 2562 เวลา 15:34 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    21 มี.ค. 2562 เวลา 15:17 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    5 มี.ค. 2562 เวลา 16:33 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน อบต.ดงมะรุม จังหวัดลพบุรี
    5 มี.ค. 2562 เวลา 16:26 น.
  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
    5 มี.ค. 2562 เวลา 16:21 น.
  โครงการฝึกอบรมค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5 มี.ค. 2562 เวลา 16:15 น.
  โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562
    5 มี.ค. 2562 เวลา 16:05 น.
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:57 น.
  งานป้องกันฯและงานรักษาความสงบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชน
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:50 น.
  เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียน และการแข่งขันประกวดร้องเพลงนักเรียน
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:37 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:34 น.
  การขับเคลื่อนให้ชุมชนในเขตเทศบาลร่วมคัดแยกขยะ
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:26 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน อปพร.อบต.ทุ่งควายกิน
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:13 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน ทต.เมืองแก จังหวัดสุรินทร์
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:10 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:05 น.
  วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562
    5 มี.ค. 2562 เวลา 15:02 น.
  ทำบัตรประชาชนให้กับผู้พิการทางร่างกาย
    5 มี.ค. 2562 เวลา 14:59 น.
  การตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
    5 มี.ค. 2562 เวลา 14:56 น.
  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
    3 ม.ค. 2562 เวลา 18:07 น.
  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยปุทมธานี
    3 ม.ค. 2562 เวลา 18:05 น.
  การเยี่ยมชมนิทรรศการ "พระบิดาแห่งศาสตร์ ทั้ง 9 แขนง"
    3 ม.ค. 2562 เวลา 18:03 น.
  กิจกรรม "คนรักษ์คลอง" ประจำปี 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 18:00 น.
  เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:58 น.
  โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:55 น.
  พิธีปล่อยแถวสมาชิกอปพร.เทศบาลตำบลหลักเมือง
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:52 น.
  งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:50 น.
  โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:47 น.
  ตั้งจุดตรวจรถบรรทุก หมู่ที่ 6 และ 8 ต.พงสวาย
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:42 น.
  ร่วมงานกฐิน วัดตรีญาติ หมู่ที่ 6 ตำบลพงสวาย ประจำปี 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:35 น.
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:31 น.
  โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:27 น.
  ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561
    3 ม.ค. 2562 เวลา 17:25 น.