- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
        นายสินาด รุ่งจรูญ
       นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหลักเมือง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต.โคกหม้อและต.พงสวาย ปี 2566
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
  บัญชีประเมินราคาที่ดิน ประจำปี 2562
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2565
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
  คู่มือกองช่าง
  คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
  คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท ในด้านต่างๆ
  คู่มือการปฏิบัตงานธุรการ
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

หมวด
จำนวน
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560-2565
  รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2560-2565
13
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2560-2564
40
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล ประจำปี
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล ประจำปีพ.ศ. 2559-2564 (local Performance Assessment : LPA)
6
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส ประจำปี
18
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช./ปปท./สถ.
  
7
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาลตำบลหลักเมือง
  
39
  ประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุทต.หลักเมือง
  ประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหลักเมือง จำนวน 5 คน
3
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลหลักเมือง พ.ศ.2557-2562
2
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
  การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี
2
  ช่องทางในการยื่นคำร้อง
  
1
  รายงาน การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน และสรุปข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ปี2562-2563
3
  โครงการเวทีประชาคม
  โครงการเวทีประชาคม
1
  รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
  เทศบาลตำบลหลักเมืองขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย มีจำนวน ทั้งสิ้น 11 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
25
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักเมือง
4
  บทความให้ความรู้แก่ประชาชน
  บทความให้ความรู้แก่ประชาชน จากส่วนราชการ ประจำปี 62-63
6
  รายงานผลตาม แผนป้องกันและปัญหาทุจริต
  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563
5
  การพิจารณาคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุงภารกิจ
  คำสั่งคณะทำงาน รายงานการประชุม คณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
1
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลหลักเมือง
1
  หลักประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
  หลักการประมวล จริยธรรมของพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลหลักเมือง
1
  ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลหลักเมือง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
1
  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562-2564
3
  แนวทางการดำเนินการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  แนวทางการดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบังเกิดผล
1
  แผนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมปี2562
  แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจรติ ประจำปี 2562
1
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนคุณธรรมจริยธรรม
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562-2564
3
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.หลักเมือง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 62-64
3
  การตรวจสอบการควบคุมภายใน ทต.หลักเมือง
  -การตรวจสอบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลหลักเมือง -คณะกรรมการจัดวางระบบและตรวจสอบภายใน -แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ -แผนการตรวจสอบภายใน
16
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลหลักเมือง
7
  รายงานสถิติรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
  รายงานสถิติการรับแจ้งเเรื่องร้องเรียนทุจริต/เเบาะแสการประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2562-2564
1
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / พ.ร.บ./กฏกระทรวง/
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลหลักเมือง พ.ร.บ./พ.ร.ก. กฏกระทรวงและระเบียบกระทรวง มติ ครม.
39
  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส
  - คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ประจำปี 2564
2
  แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
  แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ภ.ด.ส.1.2 ภ.ด.ส.1.3 ภ.ด.ส.1.3 ภ.ด.ส.1.4 ภ.ด.ส.1.5
5
  คู่มือวินัยพนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง
  คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
2
  การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ
  งานรักษาความสงบ ขอประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ
1
  รายงานผลการดำเนินการออกสำรวจป้ายโฆษณา
  รายงานผลการดำเนินการออกสำรวจและตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุดล้ำทางสาธารณะตามแผนการปฏิบัติงานของเทศกิจ
1
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหลักเมือง สาธารณสุข
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหลักเมือง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
9
  การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหลักเมือง ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ QR-Code
3
  กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหลักเมือง
  กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2565
1