- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

หมวด
จำนวน
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560-2562
  รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2560-2562
6
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2560-2562
25
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล ประจำปี
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล ประจำปีพ.ศ. 2559-2562 (local Performance Assessment : LPA)
4
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส ประจำปี
3
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช./ปปท./สถ.
  
1
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาลตำบลหลักเมือง
  
13
  ประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุทต.หลักเมือง
  ประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหลักเมือง จำนวน 5 คน
2
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลหลักเมือง พ.ศ.2557-2562
2
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
  การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี
1
  ช่องทางในการยื่นคำร้อง
  
1
  รายงาน การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน และสรุปข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ปี2562
3
  โครงการเวทีประชาคม
  โครงการเวทีประชาคม
1
  รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
  เทศบาลตำบลหลักเมืองขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย มีจำนวน ทั้งสิ้น 11 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
13
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักเมือง
1
  บทความให้ความรู้แก่ประชาชน
  บทความให้ความรู้แก่ประชาชน จากส่วนราชการ ประจำปี 62-63
3
  รายงานผลตาม แผนป้องกันและปัญหาทุจริต
  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563
4
  การพิจารณาคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุงภารกิจ
  คำสั่งคณะทำงาน รายงานการประชุม คณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
1
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลหลักเมือง
1
  หลักประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
  หลักการประมวล จริยธรรมของพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลหลักเมือง
1
  ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลหลักเมือง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
1
  ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ประจำปี 2562
1
  แนวทางการดำเนินการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  แนวทางการดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบังเกิดผล
1
  แผนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมปี2562
  แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจรติ ประจำปี 2562
1
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนคุณธรรมจริยธรรม
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
1
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.หลักเมือง
  ผมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562
1