- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
        นายสินาด รุ่งจรูญ
       นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหลักเมือง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
  บัญชีประเมินราคาที่ดิน ประจำปี 2562
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
  คู่มือกองช่าง
  คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
  คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท ในด้านต่างๆ
  คู่มือการปฏิบัตงานธุรการ
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

หมวด
จำนวน
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560-2563
  รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2560-2563
11
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2560-2563
30
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล ประจำปี
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล ประจำปีพ.ศ. 2559-2563 (local Performance Assessment : LPA)
6
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส ประจำปี
17
  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช./ปปท./สถ.
  
5
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาลตำบลหลักเมือง
  
36
  ประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุทต.หลักเมือง
  ประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหลักเมือง จำนวน 5 คน
3
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลหลักเมือง พ.ศ.2557-2562
2
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
  การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี
1
  ช่องทางในการยื่นคำร้อง
  
1
  รายงาน การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน และสรุปข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ปี2562-2563
3
  โครงการเวทีประชาคม
  โครงการเวทีประชาคม
1
  รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
  เทศบาลตำบลหลักเมืองขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย มีจำนวน ทั้งสิ้น 11 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
25
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลักเมือง
3
  บทความให้ความรู้แก่ประชาชน
  บทความให้ความรู้แก่ประชาชน จากส่วนราชการ ประจำปี 62-63
6
  รายงานผลตาม แผนป้องกันและปัญหาทุจริต
  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563
5
  การพิจารณาคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุงภารกิจ
  คำสั่งคณะทำงาน รายงานการประชุม คณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
1
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลหลักเมือง
1
  หลักประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
  หลักการประมวล จริยธรรมของพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลหลักเมือง
1
  ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลหลักเมือง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
1
  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562-2564
3
  แนวทางการดำเนินการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  แนวทางการดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบังเกิดผล
1
  แผนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมปี2562
  แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจรติ ประจำปี 2562
1
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนคุณธรรมจริยธรรม
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562-2564
3
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.หลักเมือง
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 62-63
2
  การตรวจสอบการควบคุมภายใน ทต.หลักเมือง
  -การตรวจสอบการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลหลักเมือง -คณะกรรมการจัดวางระบบและตรวจสอบภายใน -แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ -แผนการตรวจสอบภายใน
12
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลหลักเมือง
7
  รายงานสถิติรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
  รายงานสถิติการรับแจ้งเเรื่องร้องเรียนทุจริต/เเบาะแสการประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2562-2564
1
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / พ.ร.บ./กฏกระทรวง/
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลหลักเมือง พ.ร.บ./พ.ร.ก. กฏกระทรวงและระเบียบกระทรวง มติ ครม.
39
  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส
  - คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ประจำปี 2564
2
  แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
  แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ภ.ด.ส.1.2 ภ.ด.ส.1.3 ภ.ด.ส.1.3 ภ.ด.ส.1.4 ภ.ด.ส.1.5
5
  คู่มือวินัยพนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง
  คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
2
  การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ
  งานรักษาความสงบ ขอประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ
1
  รายงานผลการดำเนินการออกสำรวจป้ายโฆษณา
  รายงานผลการดำเนินการออกสำรวจและตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุดล้ำทางสาธารณะตามแผนการปฏิบัติงานของเทศกิจ
1