<%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="iso-8859-1" %> เทศบาลตำบลหลักเมือง จ.ราชบุรี
  หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร
   รายงานการประชุมสภาเทศบาล
   รายงานสถานะทางการเงินประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระยะ
      5  ปี (พ.ศ. 2548 - 2552)

   แผนพัฒนาสามปี
      (พ.ศ.2549 - 2551)

   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       ประจำปี พ.ศ.2549
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5       ปี (พ.ศ.2550 - 2554)
   คู่มือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
      ประชาธิปไตยฯ

     ประวัติเทศบาลตำบลหลักเมือง
     ข้อมูลทั่วไป
        เทศบาลตำบลหลักเมือง
  
 คณะผู้บริหารและนโยบาย
     สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

 

        

              เขตที่ตั้งของเทศบาลตำบลหลักเมืองนี้ มีเจ้าพ่อและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของกรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี นับแต่ได้ตั้งเมืองราชบุรีมีอายุนับร้อยปีมาแล้ว เจ้าพ่อหลักเมืองนี้มีประชาชนเคารพสักการะมาก ทุกปีจะมีงานสำคัญประจำปีเป็นงานนมัสการเจ้าพ่อหลักเมือง ปกติทางกรมการทหารช่างราชบุรี เป็นผู้จัดงานขึ้น เป็นงานที่สำคัญและมีประชาชน มานมัสการมากที่สุดงานหนึ่งของจังหวัดราชบุรี

              จึงถือได้ว่า เจ้าพ่อและศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีความสำคัญและเหมาะสมยิ่ง ที่จะใช้เป็นดวงตราและเครื่องหมายของเทศบาลตำบลหลักเมือง เพราะเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

              เทศบาลตำบลหลักเมืองเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหลักเมือง
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542
ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2542 มีผลบังคับใช้ใน
วันที่  25  พฤษภาคม  2542  ทำให้สุขาภิบาลหลักเมืองเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลตำบลหลักเมือง ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม  2542 เป็นต้นมา

ที่ตั้ง
              สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองตั้งอยู่ที่ ถนนพงสวาย-บางป่า หมู่ที่ 9 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (บริเวณด้านหลัง บริษัทโตโยต้าธีรชัยราชบุรี จำกัด) โทรศัพท์ 0-3231-7073 โทรสาร 0-3232-4030

อาณาเขตติดต่อ
               ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                 ตำบลท่าราบ
               ทิศใต้                    ติดต่อกับ                 แม่น้ำแม่กลอง
               ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ                 ตำบลพิกุลทอง
                                                                          ตำบลบางป่า
                                                                          ตำบลสามเรือน
               ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                 แม่น้ำแม่กลอง

               ประชากรในเขตเทศบาลประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น การปลูกอ้อย ข้าวโพด ไม้ผลต่าง ๆ ลำดับรองลงมาได้แก่ การรับจ้างทั่วไป และการประกอบธุรกิจ

การศึกษาและสาธารณสุข
               มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง เปิดสอนในหลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับในด้านการสาธารณสุขนั้น พื้นที่เทศบาลเป็นที่ตั้งของสถานีอนามัยจำนวน 2 แห่ง

  


สำนักปลัดเทศบาล

  ทะเบียนครอบครัว
 
งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  งานข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  งานทะเบียนราษฎร

   การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
   การแจ้งเกิด - แจ้งตาย
   การแจ้งย้ายเข้า - ย้ายออก
   การขอเลขรหัสประจำบ้าน
  การแจ้งย้ายที่อยู่

กองคลัง

   การชำระภาษี ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
  เอกสารสอบราคาจ้าง
  สถานะการคลัง

กองช่าง

   การขออนุญาติ ก่อสร้าง/เคลื่อนย้าย/ดัดแปลง/รื้อถอน
   การขออนุญาติ ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
   การขออนุญาติขุดดินและถมดิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   การขออนุญาตประกอบกิจ ที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
   การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
   การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร (พท.เกิน 200 ตร.ม.)
   การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือสาธารณะ
   การออกหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร (พท.ไม่เกิน 200 ตร.ม.)

กองการศึกษา

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลักเมือง
   การส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการ
   การส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมแก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   ข้อมูลการให้บริการประชาชน
   โครงการต่าง ๆ
   ดาว์โหลดเอกสารต่าง ๆ

   หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้ของ เทศบาลตำบลหลักเมือง

 


www.luxmuang.go.th® : webmaster@luxmuang.go.th