- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
        นายสินาด รุ่งจรูญ
       นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหลักเมือง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
  บัญชีประเมินราคาที่ดิน ประจำปี 2562
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
  คู่มือกองช่าง
  คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
  คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท ในด้านต่างๆ
  คู่มือการปฏิบัตงานธุรการ
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลหลักเมืองตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

    เดิมเป็นสุขาภิบาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประกาศ ณ วันที่ 10 กัญญา พ.ศ.2512 โดยพลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   ขณะนั้นใช้ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นสำนักงานสุขาภิบาลหลักเมือง โดยมีนายอำเภอเมืองฯ เป็นประธานการสุขาภิบาล โดยตำแหน่ง มีกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้งจำนวน 9 คน
   ปี พ.ศ.2540 สุขาภิบาลหลักเมือง ได้มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ประะธานกรรมการสุขาภิบาล โดยให้เลือกกรรมการสุขาภิบาที่มาจากการเลือกตั้งคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล  นายชูศักดิ์ โฆษะบดี ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งและมีกรรมการสุขาภิบาล จำนวน 9 คน
   ต่อมาในปี พ.ศ.2541 สุขาภิบาลหลักเมือง ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานสุขาภิบาล จากที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี มาอยู่ที่ โรงจอดรถดับเพลิงของสุขาภิบาล หมู่ที่ 9 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
   ต่อมาปี พ.ศ.2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อ พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ทำให้สุขาภิบาลหลักเมืองเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลหลักเมือง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 เป็นต้นมา
   ในปีเดียวกัน ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ครั้งแรกและมีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน และได้มีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นนายกเทศมนตรี โดยนายชูศักดิ์ โฆษะบดี ได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองคนแรก และต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ปฏิบัติงาน ตั้งอยู่เลขที่ 419 หมู่ที่ 9 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
    ปี พ.ศ.2545 ได้มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองโดยใช้งบประมาณ จำนวน 7,202,700 บาท (เจ็ดล้านสองแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เลขที่ 419 หมู่ 9 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
   ปี พ.ศ.2552 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง(แห่งใหม่) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2552 โดยสมัยของนางปาลิดา ประถมภัฏ เป็นนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ได้มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 62,000,000.-(หกสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยใช้เงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
    ต่อมาในปี พ.ศ.2556 ได้ย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง จากเลขที่ 419 หมู่ที่ 9 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง (แห่งใหม่) เลขที่ 359 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในสมัยของ นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง เป็นนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง จนถึงปัจจุบัน

*******************************

สรุปประวัติการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง(หลังใหม่)

   วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2549 จัดซื้อที่ดินในเขตตำบลโคกหม้อ พื้นที่ 10ไร่ 38 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองโดยใช้งบประมาณ 9,000,000.- (เก้าล้านบาทถ้วน)
   ปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2552
   วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2551 มีการถมและปรับปรุงที่ดิน เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง แห่งใหม่ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดยใช้งบประมาณ 3,653,000.- (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2552 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์และลงเสาเอกฐานรากอาคารสำนักงาน เลขที่ 359 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ
   วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2552 เริ่มก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองโดยใช้เงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 62,000,000.- หกสิบสองล้านบาทถ้วน) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2553 ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองเสร็จสิ้น
   ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2556
   วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ได้มีการตกแต่งและปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 14,670,000.- (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
   วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2556 พิธีจัดตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สนับสนุน งบประมาณโดย นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 50,000.- (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
   วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี
   ปัจจุบัน สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 359 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หมายเลขโทรศัพท์ 032-334682-4 แฟกซ์ 032-334687