ข่าวกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล

นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงานการ และพนักงานเทศบาล ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เพื่อดำเนินการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี พ.ศ.2564

  ประมวลภาพกิจกรรม