- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
        นายสินาด รุ่งจรูญ
       นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหลักเมือง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
  บัญชีประเมินราคาที่ดิน ประจำปี 2562
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
  คู่มือกองช่าง
  คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
  คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท ในด้านต่างๆ
  คู่มือการปฏิบัตงานธุรการ
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเช่าระบบ Platform Cloud Smart SOS พร้อม Mobile APP และซื้อโทรศัพท์พื้นฐานที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์มือถอือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)       
0.34 Mb
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง รบ.ถ. 31-032 ถนนพงสวาย-บางป่า ตอนที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย      
0.04 Mb
4
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง รบ.ถ. 31-032 ถนนพงสวาย-บางป่า ตอนที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย      
1.29 Mb
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน      
0.04 Mb
9
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน      
0.71 Mb
7
ประกวดราคาจ้างเช่าระบบ Platform Cloud Smart SOS พร้อม Mobile APP ขอความช่วยเหลือและเช่าอุปกรณ์ Wireless SOS Emergency Button และซื้อโทรศัพท์พื้นฐานที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ ด้วยธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       
1.58 Mb
14
ประกวดราคาจ้างเช่าระบบ Plateform Cloud Smart SOS พร้อม Mobile APP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
38.79 Mb
15
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2565 เดือนตุลาคม 64      
0.21 Mb
17
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565(1)       
0.39 Mb
18
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. 31-029 สายโคกหม้อ-เลี่ยงเมืองราชบุรี (ช่วงแยกเบียร์วุ้น) หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ      
0.40 Mb
30


       หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย