- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
        นายสินาด รุ่งจรูญ
       นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหลักเมือง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
  บัญชีประเมินราคาที่ดิน ประจำปี 2562
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
  คู่มือกองช่าง
  คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
  คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท ในด้านต่างๆ
  คู่มือการปฏิบัตงานธุรการ
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตู้พยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลัง เเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน      
0.55 Mb
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายโคกหม้อ - เลี่ยงเมืองราชบุรี (ช่วงแยกเบียร์วุ้น) หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ      
0.04 Mb
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณไหล่ทางพงสวาย ซอย 18ทับ1 (ข้างศูนย์การศึกษาพิเศษ) หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย      
0.04 Mb
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยแยกพงสวาย 14 หมู่ที่ 2 ต.พงสวาย และหมู่ที่ 3 ต.พงสวาย      
0.04 Mb
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง ซอย 4 (ซอยแยก 2) หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ      
0.04 Mb
16
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลในเขต ทต.หลักเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
2.44 Mb
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงระบบการระบายน้ำ พร้อมผิวจราจรถนน คสล. บริเวณพงสวาย 10 และพงสวายซอยแยก 10ทับ5 หมู่ที่ 9 ตำบลพงสวาย      
0.04 Mb
29
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณไหล่ทางพงสวาย ซอย 18ทับ1 (ข้างศูนย์การศึกษาพิเศษ) หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย.      
0.40 Mb
23
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณไหล่ทางพงสวาย ซอย 18ทับ1 (ข้างศูนย์การศึกษาพิเศษ) หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย.      
0.70 Mb
29
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยแยกพงสวาย 14 หมู่ที่ 2 ต.พงสวาย และหมู่ที่ 3 ต.พงสวาย.      
0.45 Mb
29


       หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย