- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
        นายสินาด รุ่งจรูญ
       นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหลักเมือง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
  บัญชีประเมินราคาที่ดิน ประจำปี 2562
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
  คู่มือกองช่าง
  คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
  คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท ในด้านต่างๆ
  คู่มือการปฏิบัตงานธุรการ
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อส้รางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)      
0.19 Mb
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. 31-004 สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งขวา) ม.3 ต.โคกหม้อ และ ม.8 ต.พงสวาย      
0.66 Mb
62
ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล จำนวน 11 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.63- ก.ย.64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
3.53 Mb
78
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)แบบตอกเสาเข็มสำหรับโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง สังกัดเทศบาลตำบลหลักเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
2.96 Mb
83
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. 31-004 สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งขวา) ม.3 ต.โคกหม้อ และ ม.8 ต.พงสวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
43.70 Mb
63
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. 31-004 สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งขวา) ม.3 ต.โคกหม้อ และ ม.8 ต.พงสวาย      
37.87 Mb
63
ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 (ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)      
3.67 Mb
78
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3      
1.63 Mb
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณพงสวายซอย 15 (ช่วงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย) หมู่ที่ 2,3 ต.พงสวาย      
0.54 Mb
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายพญาไม้ - โคกหม้อ (บริเวณปากซอยโคกหม้อ ๑๒ ถึงโค้งมะลิ) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ      
0.53 Mb
83


       หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย