- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
        นายสินาด รุ่งจรูญ
       นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหลักเมือง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
  บัญชีประเมินราคาที่ดิน ประจำปี 2562
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
  คู่มือกองช่าง
  คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
  คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท ในด้านต่างๆ
  คู่มือการปฏิบัตงานธุรการ
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณพงสวายซอย ๑๕ (ช่วงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย) หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลพงสวาย      
0.88 Mb
71
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณพงสวายซอย 15 (ช่วงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย) ม. 2,3 ต.พงสวาย      
1.28 Mb
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลหลักเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี      
1.35 Mb
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณซอยแยกเพชรเกษม ๑๕ (ข้างครัวไม้หอมสนุ๊กเกอร์) หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ      
0.39 Mb
64
ประกาศราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายพญาไม้- โคกหม้อ (บริเวณปากซอยโคกหม้อ 12 ถึงโค้งมะลิ) หมู่ที่ 3 ต.โคกหม้อ      
1.92 Mb
69
ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายพญาไม้-โคกหม้อ บริเวณปากซอยโคกหม้อ 12 ถึงโค้งมะลิ ม.3 ต.โคกหม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
0.88 Mb
69
ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563      
0.06 Mb
75
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณซอยแยกเพชรเกษม 15 (ข้างครัวไม้หอมสนุ๊กเกอร์) ม.4 ต.โคกหม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
1.33 Mb
74
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณซอยแยกเพชรเกษม 15 (ข้างครัวไม้หอมสนุ๊กเกอร์) ม.4 ต.โคกหม้อ      
1.72 Mb
61
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ม.3 ต.โคกหม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
1.58 Mb
78


       หน้าที่ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย