- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันพุธที่ 25 กันยายน 2562      
8.56 Mb
6
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562      
10.44 Mb
2
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562      
7.63 Mb
7
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562      
6.59 Mb
3
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562      
9.81 Mb
3
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561 28 พฤศจิกายน 2561      
5.07 Mb
60
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 24 กันยายน 2561      
10.90 Mb
56
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 14 และ 24 สิงหาคม 2561      
11.73 Mb
53
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561       
3.87 Mb
60
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561      
6.51 Mb
56


       หน้าที่ 1 2 3 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย