- ยินดีต้อนรับ
หน้าแรกเทศบาลตำบลหลักเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารการบริการประชาชน กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เบอร์โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลหลักเมือง:- ยินดีต้อนรับ


 
      นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง
         นายกเทศมนตรี
ประวัติเทศบาล
  ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล
  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล
การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2562
  เทศบัญญัติ ประจำปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  แผนอัตรากำลัง
  นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563
การป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
    ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
ข้อมูลทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  ระบบและแหล่งเรียนรู้
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.โคกหม้อ)
  แบบบัญชีรายชี่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต.พงสวาย)
บริการประชาชน
  รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2563
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2563
คู่มือประชาชน
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  คู่มือที่ต้องจัดทำเอง
  สำนักปลัด
โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
:::::::: LINK ::::::::::::
My Clock
<<<<>>>>>

     ดาวน์โหลด   

ชื่อ / รายละเอียด
ขนาด
คนโหลด
ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน      
0.63 Mb
4
การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน      
0.60 Mb
3
ประกาศ ทต.หลักเมือง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม      
0.26 Mb
5
ประกาศ ทต.หลักเมือง มาตรการ กลไก ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม      
0.13 Mb
2
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต      
0.19 Mb
5
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี      
0.18 Mb
2
การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ปี 2562      
0.61 Mb
3
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติมครั้งที่3 ประจำปี 2563      
2.04 Mb
4
มาตรการเทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ      
0.92 Mb
5
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เทศบาลตำบลหลักเมือง      
0.93 Mb
5


       หน้าที่ 1 2 
      หน้าแรก   หน้าสุดท้าย