<%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="iso-8859-1" %> เทศบาลตำบลหลักเมือง จ.ราชบุรี
  หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร
   รายงานการประชุมสภาเทศบาล
   รายงานสถานะทางการเงินประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การจัดทำแผนการจัดหาวัสดุ (ผด.2)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระยะ
      5  ปี (พ.ศ. 2548 - 2552)

   แผนพัฒนา 3 ปี
      (พ.ศ.2549 - 2551)

   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       ประจำปี พ.ศ.2549
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5       ปี (พ.ศ.2550 - 2554)

   คู่มือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
      ประชาธิปไตยฯ

     ประวัติเทศบาลตำบลหลักเมือง
     ข้อมูลทั่วไป         เทศบาลตำบลหลักเมือง
  
 คณะผู้บริหารและนโยบาย
     สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

 

           นางสาวกนกพร สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                - ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
                - จำแนกประเภทและจัดเก็บเอกสารของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
                - ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องหนังสือราชการ
                - งานการประชุมของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
                - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
                - งานการจัดซื้อ จัดหา จัดทำและจำหน่ายทะเบียนพัสดุ
                - ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง
                - เก็บรวมรวบข้อมูลและสถิติทั่วไป
                - งานทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ
                - งานการจัดทำประกาศและคำสั่ง
                - งานการรับสมัครนักเรียน
                - งานการจัดทำเอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
                - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการศึกษาปฐมวัย

          นางสาวปราณี เหมือนถ้วยทอง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้องทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมให้กับเด็กให้พร้อมพี่จะได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                 - งานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
                 - งานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
                 - งานทะเบียนประวัติบุคลากร
                 - งานพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
                 - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          นางสาวสุกัญญา บัวสุข ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์และสังคมให้กับเด็กให้พร้อมที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                 - งานกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย
                 - งานกิจกรรมด้านโภชนาการ
                 - งานกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกาย
                 - งานกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
                 - งานกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคล
                 - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
           นางคนึง ฟากฟื้น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์และสังคมให้กับเด็กให้พร้อมที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                - งานการจัดกิจกรรมพัฒนาการ
                - งานการประเมินพัฒนาการ
                - งานการนิเทศและตรวจสอบ
                - งานการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                - งานการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
                - งานการจัดทำรายงานและสถิติของชั้นเรียน
                - งานการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
                - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
                - งานกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กับชุมชน
           นางสาวกันต์ฤทัย บุญเรือง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์และสังคมให้กับเด็กให้พร้อมที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                - งานการจัดกิจกรรมพัฒนาการ
                - งานการประเมินพัฒนาการ
                - งานการนิเทศและตรวจสอบ
                - งานการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                - งานการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
                - งานการจัดทำรายงานและสถิติของชั้นเรียน
                - งานการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
                - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
                - งานกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กับชุมชน
                - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สำนักปลัดเทศบาล

  ทะเบียนครอบครัว
 
งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  งานข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  งานทะเบียนราษฎร

   การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
   การแจ้งเกิด - แจ้งตาย
   การแจ้งย้ายเข้า - ย้ายออก
   การขอเลขรหัสประจำบ้าน
  การแจ้งย้ายที่อยู่

กองคลัง

   การชำระภาษี ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
  เอกสารสอบราคาจ้าง
  สถานะการคลัง

กองช่าง

   การขออนุญาติ ก่อสร้าง/เคลื่อนย้าย/ดัดแปลง/รื้อถอน
   การขออนุญาติ ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
   การขออนุญาติขุดดินและถมดิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   การขออนุญาตประกอบกิจ ที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
   การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
   การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร (พท.เกิน 200 ตร.ม.)
   การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือสาธารณะ
   การออกหนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร (พท.ไม่เกิน 200 ตร.ม.)

กองการศึกษา

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลักเมือง
   การส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการ
   การส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมแก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   ข้อมูลการให้บริการประชาชน
   ดาว์โหลดเอกสารต่าง ๆ

   หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้ของ เทศบาลตำบลหลักเมือง

 


www.luxmuang.go.th® webmaster : webmaster@luxmuang.go.th